Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Podmienky tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti (ďalej len „vyhlásenie“) sa vzťahujú na všetky webové stránky spoločnosti Business Lease Group B.V. (ďalej len „Business Lease“), so sídlom v Zeiste, zapísanej v Obchodnej komore pod č. 30092741.
Preštudujte si prosím pozorne toto vyhlásenie.
Prístupom na túto webovú stránku a/alebo tým, že používate informácie poskytnuté na nej alebo prostredníctvom nej súhlasíte, že budete viazaní týmto vyhlásením. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami platnými pre konkrétne produkty a služby a týmto vyhlásením budú rozhodujúce podmienky špecifické pre dané produkty a služby.


Používanie tejto webovej stránky

Informácie poskytnuté na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej by nemali byť použité ako náhrada za akúkoľvek formu poradenstva. Rozhodnutia, ktoré vychádzajú z týchto informácií sú prijímané na Váš vlastný účet a riziko.
Hoci sa Business Lease snaží poskytovať presné, úplné a aktuálne informácie získané zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, Business Lease neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, či už výslovné alebo nepriame, v súvislosti s tým, či sú informácie poskytnuté na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej presné, úplné alebo aktuálne.
Business Lease nevyhlasuje, ani nezaručuje, že táto webová stránka funguje bez chyby alebo prerušenia.

Duševné vlastníctvo


Informácie uvedené na tejto webovej stránke si môžete vytlačiť a/alebo stiahnuť na svoje vlastné súkromné účely. Business Lease si ponecháva všetky práva (vrátane autorských práv, ochranných známok, patentov a iných práv duševného vlastníctva) vo vzťahu k všetkým informáciám poskytnutým na tejto stránke alebo prostredníctvom nej (vrátane všetkých textov, grafických objektov a log). Žiadne informácie uvedené na tejto webovej stránke nesmiete kopírovať, sťahovať, zverejňovať, distribuovať ani reprodukovať v žiadnej forme pre tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Business Lease alebo náležitého súhlasu vlastníka.

Vylúčenie zodpovednosti


Business Lease nezodpovedá za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, náhodnú, následnú, peňažnú ani exemplárnu škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla akýmkoľvek spôsobom, okrem iného v súvislosti:
• s akýmikoľvek poruchami, vírusmi alebo akýmikoľvek inými zlyhaniami spôsobenými na akomkoľvek vybavení alebo inom softvéri v súvislosti s prístupom na túto webovú stránku alebo jej používaním
• s informáciami poskytnutými na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej
• so zachytením, zmenami alebo zneužitím informácií prenášaných smerom k Business Lease alebo prenášaných smerom k Vám
• s fungovaním alebo nedostupnosťou tejto webovej stránky,
• so zneužitím tejto webovej stránky,
• so stratou údajov,
• so stiahnutím alebo použitím akéhokoľvek softvéru dostupného na tejto webovej stránke, ani
• s nárokmi tretích strán v súvislosti s používaním tejto webovej stránky.
Vylúčenie zodpovednosti sa uplatňuje aj v prospech riadiacich pracovníkov a zamestnancov Business Lease.

Online komunikácia


Správy, ktoré posielate Business Lease e-mailom, nemusia byť bezpečné. Ak sa rozhodnete poslať akékoľvek správy Business Lease prostredníctvom e-mailu, prijímate tým riziko, že môže dôjsť k ich zachyteniu, zneužitiu alebo zmene prostredníctvom tretej strany.

Zmeny vyhlásenia


Business Lease si vyhradzuje právo zmeniť informácie uvedené na webovej stránke alebo prostredníctvom nej, vrátane podmienok tohto vyhlásenia kedykoľvek a bez oznámenia. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne kontrolovali, či nedošlo k zmenám v informáciách poskytnutých na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej, vrátane podmienok tohto vyhlásenia.